1-7-5 Higashida
Yahata-Higashi-Ward
8058538 Kitakyushu-City
Japan

Visit Website